VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)

5.11.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät, tervehdimme teitä rakkaudella ja kunnioituksella, kun näemme hyvin monien teistä raivaavan urheasti tiensä läpi niistä tiheistä jätekerroksista, joita tulee nyt esiin, kun laajennatte itseänne ja Gaiaa korkeampiin valotaajuuksiin.

Teette hienoa työtä – älkää koskaan epäilkö sitä ulkoisten vaikutelmien perusteella, jotka huijaavat helposti myös kehittyneimpiä, kun he unohtavat pysyä keskuksessaan ja valppaana. Tämä ei merkitse, että te ette koskaan reagoi negatiivisesti tai huomaa vastustavanne vaikutelmia. Mutta kun opitte nopeasti tulkitsemaan ne sen oivalluksen kautta, ettei mikään jumalainen laki tue tai pidä paikallaan niitä, huomaatte, ettei niillä ole enää entistä voimaa eivätkä ne vaikuta teihin samalla tavalla. Tämä on valotyötä.

Tämä ei merkitse, että te ette saa koskaan osallistua mihinkään tilanteeseen tai auttaa siinä, jos teitä opastetaan tekemään niin. Se merkitsee, että mitä ikinä teitä opastetaankin tekemään, teette sen heränneestä tietoisuustilasta – kehittyneemmästä tilasta kuin nukkuessanne harhaunta.

Haluamme puhua niistä muutoksista, joita nyt tapahtuu hyvin monien teidän sisällä ja ulkopuolella. Muutos edustaa aina energiavaihdosta henkilökohtaisessa tai globaalissa tietoisuudessa. Ulkoinen näkymä on aina mielen tulkintaa siitä henkitodellisuudesta, joka ilmaisee jonkun yksilön, ryhmän tai maailman saavuttamaa tietoisuustilaa. (Tietoisuus täynnä kaksinaisuus- ja erillisyysuskomuksia ilmaisee juuri sitä – kaksinaisuus- ja erillisyyskokemuksia.) Olette luojia.

Kun henkilön tietoisuus kehittyy, hänen mielensä tulkitsee korkeampana ja parempana muotona. (Mieli on kakkuvuoka ja tietoisuustila on taikinaa.) Te jotka koette tällä hetkellä vaikeita ongelmia kaikilla tasoilla, ette putoa henkisesti tai mene taaksepäin, vaan olette nyt valmis kokemaan vanhan solumuistin jäljellä olevat kerrokset, tutkimaan niitä ja puhdistamaan ne, tehdäksenne tilaa niille korkeammille valotaajuuksille, jotka olette nyt valmis integroimaan. Vanhentunutta energiaa ei voi viedä uuteen ja korkeampaan.

Monet teistä tuntevat surua, kun ihmisiä, paikkoja ja asioita näyttää häviävän elämästänne, mutta muutos on usein pelkästään jonkin muuttumista sellaisena, kuin olette tunteet sen tähän mennessä. Monet asiat ilmestyvät nopeasti uudestaan jossain uudessa ja paremmassa muodossa, kun taas toiset ihmiset, paikat, asiat jne. vain häipyvät elämästänne, jos ette ole enää harmoniassa niiden kanssa. Sallikaa tämä prosessi ja luottakaa siihen, rakkaat ystävät, ja muistakaa, että vain harhakäsitys jostain häviää.

Heräämättömässä kolmannen ulottuvuuden tietoisuudessa eletyt elämät loivat maailman, joka perustuu kaksinaisuuteen ja erillisyyteen. Monet näistä uskomuksista ovat aktiivisia henkilökohtaisessa ja yleismaailmallisessa solumuistissa, ja ne hyväksytään edelleen totuudeksi. Tavallinen uskomus, että jotkut asiat ovat huonoja ja jotkut hyviä, on yksi näistä, koska hyvät vaikutelmat ovat aivan yhtä paljon käsityksiä kuin huonot. Hyvä ja huono ovat pelkästään saman kaksinaisuustikun eri päitä. Katsokaa syvemmälle kaikkiin asioihin voidaksenne tunnistaa todellisuuden niiden takana.

Maat, ryhmät ja yksilöt jatkavat "oikean tavan" mainostamista kaikkeen – suhteet, liiketoiminta, terveys jne. Tutkikaa uskomusjärjestelmäänne tarkkaan, rakkaat ystävät, sillä löydätte siitä luultavasti paljon sellaista, minkä olette tähän mennessä vain hyväksyneet, koskaan kyseenalaistamatta sitä, mutta mikä ei enää resonoi nykyisen, kehittyneemmän tietoisuustasonne kanssa.

Vanhoista uskomuksista irtipäästäminen aiheuttaa usein ristiriitaa perheissä tai ryhmissä, joita pitää kasassa samanlainen uskomusjärjestelmä. Voi olla hyvin pelottavaa, kun yksilön perusta kyseenalaistetaan tai se alkaa yhtäkkiä murentua oivalluksesta, että paljon siitä mikä on hyväksytty totuudeksi, on ollutkin jonkun auktoriteettihahmon tai ryhmän uskomusjärjestelmä, jonka hyväksyitte kyselemättä.

Paljon tämän päivän myllerryksestä on tulosta jumalaisen feminiinisyyden integroinnista ja maskuliini- ja feminiinienergioiden tasapainottamisesta. Uskomukset kummastakin sukupuolesta alkavat pudota pois. Elokuvat, kirjat ja auktoriteettihahmot jatkavat "maskuliinisuus vs. feminiinisyys" –käsitysten edistämistä, mutta useammat ja useammat yksilöt heräävät, kyseenalaistavat ja kieltäytyvät pelaamasta tuota sukupuolipeliä.

"Tosimiestä" on pitkään mainostettu kovaksi, mitään pelkäämättömäksi ja tunteettomaksi. Näitä ajatuksia usein saarnataan miespuolisille lapsuudesta saakka siinä uskossa, että se auttaa poikaa tulemaan mieheksi. Tämä on johtanut jumalaisen feminiinienergiavirran täydelliseen tukkeutumiseen monissa miehissä, ja kun vähän jumalaista feminiinisyytä vuotaa läpi, he tuntevat tai heille sanotaan, että he ovat "epämiehekkäitä".

Maskuliinisuuden ilmentäminen ilman tasapainottavaa feminiinisyyttä on ollut ja on edelleen sotaa, raiskauksia, hyväksikäyttöä ja konfliktia sekä suurta sisäistä myllerrystä niillä miehillä, jotka ovat kehittyneet tuon tietoisuustilan yli, mutta joita panostetaan olemaan aggressiivisia negatiivisilla tavoilla ollakseen "miehekkäitä".

Joissain yhteiskunnissa, ryhmissä ja perheissä naisia pidetään edelleen heikkoina ja kyvyttöminä toimimaan ilman, että mies tekee päätökset heidän puolestaan. Nämä vanhat käsitykset ovat nopeasti häviämässä, mutta niitä edistävät edelleen ne, jotka pelkäävät menettävänsä maskuliinisen valtansa ja ylemmyytensä.

Naiset astuivat esiin ja ottivat haltuunsa "maskuliinisia" töitä toisen maailmansodan aikana, mutta kun miehet palasivat kotiin, oli kiire työntää naiset takaisin yhteiskunnan heille antamiin rooleihin kuvilla ja mainoksilla, jotka kertoivat naisten olevan onnellisia ja tyytyväisiä vain kotirouvina, jolla on kaikki viimeisimmät siivous- ja kokkausvekottimet.

Ajatuksena oli saada naiset pois tehtävistä, joita he olivat tehneet erittäin hyvin, ja antaa ne takaisin miehille, joita suuri osa yhteiskunnasta piti ainoina oikeina perheen elättäjinä. Nämä naiset pakotettiin hyväksymään ja onnistuneesti ilmaisemaan maskuliinipuoltaan, mikä vuorostaan synnytti maailmaan uuden tietoisuuden pitkään iskostetuista käsityksistä miesten ja naisten rooleista.

Maskuliinienergia on aktiivista, olija- ja tekijäenergiaa ja feminiinienergia on vastaanottavaa, intuitiivista ja luovaa energia, ja kumpikin niistä ilmentyy fyysisesti, tunteellisesti, mentaalisesti ja henkisesti. Suuri osa maailman kärsimyksestä on ollut ja on edelleen tulosta epätasapainoisista luomuksista, jotka ilmentävät toista ilman toista. Ne ovat pelkästään YHDEN kahdet kasvot, eikä niitä ole koskaan tarkoitettu olemaan erillään.

Monet naiset uskovat väärin, että heidän täytyy käyttäytyä kuin miehet voidakseen menestyä, aivan kuten jotkut miehet edelleen uskovat olevansa heikkoja, jos he näyttävät tunteita tai minkäänlaisia ns. feminiiniominaisuuksia. Elämän on tarkoitus olla näiden kahden jumalaisen aspektin ihastuttavaa tanssia, jotka ovat ikuisesti läsnä joka sielussa. Jokainen persoona on kokonainen ja ehjä – maskuliinisuuden (aktiivinen, olija- ja tekijäenergia) suojellessa ja tukiessa luovaa ja vastaanottavaa feminiinisyyttä.

Tutkikaa uskomusjärjestelmistänne tarkkaan käsityksiä, joita teillä on maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä. Kaikkia on raskaasti ohjelmoitu kolmannen ulottuvuuden elämien kokemuksilla sekä näiden käsitysten jatkuvalla mainostamisella, jotka elävät ja voivat hyvin edelleen koko maailmassa.

Voidakseen siirtyä ylösnousemuksen korkeampiin taajuuksiin, jokaisen yksilön täytyy tunnustaa maskuliini- ja feminiiniaspektinsa ja sallia niiden tasapainottuminen ja ilmaiseminen. Prosessina ei ole koskaan yritys vetää jompaakumpaa itseensä, vaan tunnistaa ja tunnustaa ne ja harjoitella niitä jo sisällä olevina piirteinä. Kun yksilöt ovat valmiita, mutta kieltäytyvät integroimasta jommankumman aspektin, he saavat usein herätyksen – jonkin tilanteen joka pakottaa heidät ilmaisemaan kieltämäänsä energiaa.

Naiskehossa on enemmän feminiinienergiaa, aivan kuten mieskeho ilmaisee enemmän maskuliinisuutta. Maskuliini- ja feminiiniaspektin salliminen tehdä yhteistyötä ja virrata toisiaan täydentäen on voimaantumista – eheytenne ja sen todellisuuden ilmaisemista, kuka ja mitä olette.

Näette parhaillaan vihaa, paheksuntaa ja kostotoimintaa, kun evoluutio yrittää synnyttää tasapainon ja integroida jumalaisen feminiinisyyden. Ajan kuluessa tämä asettuu ja näitä kahta aspektia aletaan ilmaista harmonisesti kokonaisuuden kahtena puolena. Tasavertaisuudesta tulee lopulta kollektiivinen tietoisuustila, koska se on todellisuus.

Kaikki valitsevat ennen syntymää, kumpi sukupuoli palvelee paremmin heidän evoluutioprosessiaan. Sukupuolihämmennystä tulee silloin, kun elettyään monta elämää toisena sukupuolena sielu oivaltaa, että sen täytyy kokea ja oppia toisen sukupuolen ominaisuuksia, ja näin se päättää inkarnoitua kehoon, joka heijastaa tätä. Koska ihmiset ovat tietoisuus, eivätkä ainoastaan fyysinen keho, he jatkavat usein monista entisistä elämistään tutun energian kokemista joko miehenä tai naisena ja alkavat uskoa, että he ovat jotenkin väärässä kehossa.

Jokainen yksilö on elänyt sekä mies- että naiskehossa sekä ollut kaikkia ihonvärejä monien elämien aikana. Kaksinaisuus- ja erillisyyskäsitykseen perustuvien uskomusten edistämistä jatkavat ne, joilta ihmiskunnan herääminen ottaa pois, mutta olette valmiita tulemaan ulos ja olemaan erilainen ja jättämään taakse harhajutut ja -hölynpölyn. Olette valmiita.

Tunnistaen koko luomakunnan universaalin eheyden, olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.