HERÄÄMISTÄNNE EI VIIVYTETÄ

Saulia kanavoinut John Smallman (johnsmallman.wordpress.com)
9.8.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Kaikki ovat tosiaankin yhtä. Useimmat ihmiset kuitenkin ovat sitä mieltä, että tämän hetken maailmanlaajuisista rajoituksista vapauksiinne on tulossa aina vain enemmän erimielisyyttä aiheuttavia ja äärimmäisen huolestuttavia. Niiden tehtävä jotka tietoisesti seuraavat henkistä polkua, on vahvistaa aikomustaan olla vain rakastava ja lähettää rakkautta ja parannusta kaikille ihmisille. Tämän tekeminen on äärimmäisen tehokasta ja auttaa kovasti lievittämään ja sitten ratkaisemaan ne ei-rakastavat ja ristiriitaiset energiat, joita pelko herättää monissa.

Samaan aikaan ihmiskunnan kollektiivinen herääminen etenee niin, kuin on jumalaisesti suunniteltu, joten vaikutelmista huolimatta ei ole mitään pelättävää. Heräämistänne ei viivytetä. Ilmaiskaa jatkuvasti aikomukseksenne olla rakastava, mitä ikinä ilmeneekin, älkääkä osallistuko konfliktiin. Osallistukaa sen sijaan rauhanomaiseen keskusteluun, joka kuuntelee tarkkaan ja tuomitsematta, kun jokainen ilmaisee itseään. On hyvä olla moderaattori, joka asettaa keskustelulle agendan, johon kaikki osallistujat voivat suostua. Sitten jokainen voi olla avoin kuulemaan toisten viisautta, tarvitsematta ajaa keskustelua jotain lopputulosta kohti, joka sopii tietylle yksilölle, koska se on usein melko erimielisyyttä aiheuttava taktiikka, joka voi johtaa vihamielisyyteen harmonian sijasta. Muistakaa, että tulee esiin paljon uutta informaatiota, joka voi johtaa tarkoituksenmukaisempiin ratkaisuihin monissa maailmanlaajuisissa kysymyksissä, jotka ovat aiheuttaneet ongelmia – informaatiota joka ei ihan viime aikoihin saakka ole ollut käytettävissä tai joka on ollut piilotettuna. Siksi on oleellista kuunnella hyvin tarkkaan, koska uutta informaatiota voi hyvinkin ilmaantua arvaamattomista tai täysin odottamattomista paikoista.

Tietoa ja informaatiota jota tarvitaan keskeisten muutosten tekemiseen, on melko helposti saatavilla, jos voitte auliisti sallia itsenne avautua ideoille ja käsityksille, jotka voivat vaikuttaa ristiriitaisilta verrattuna aiempiin näkemyksiinne, miten ihmiskunnan täytyy mennä eteenpäin. Monet ovat niin tottuneet kilpailuhenkiseen kamppailuun ja haasteisiin keinona saavuttaa seuraavat tarkoituksenmukaiset, tarpeelliset ja edistysmieliset askeleet, että osallistuminen harmoniseen keskusteluun, vihamielisen provosoinnin sijasta, näyttää melko intuition vastaiselta.

Muistakaa, että on vain rakkaus – kaikki muu on epätodellista ja siksi epäluovaa. Uusia luovia ratkaisuja vanhoihin ongelmiin on saatavilla, mutta niiden löytämiseen ja kehittämiseen uudeksi kokonaisperspektiiviksi vaaditaan rakastavaa perspektiiviä. Jakautuminen tiimeiksi nopeuttamaan aivoriihen positiivisia vaikutuksia voi olla erittäin hyödyllistä, kunhan tiimit kokoontuessaan uudelleen jakavat avoimesti tuloksensa, jotta niitä voidaan kehittää edelleen, eikä kilpailuhenkisesti yritetä hylätä toisten tiimien ideoita toimimattomina tai puutteellisina. Rakkaus tekee aina yhteistyötä, ja aito yhteistyö löytää aina todella luovia ratkaisuja.

Olette kaikki rakkausolentoja, ja siksi olette hyvin luovia. Kuitenkin ollessanne ahdistus- tai pelkotilassa, luomiskykynne tukahtuvat. Sen vuoksi ilmaistessanne päivittäisen aikomuksen olla vain rakastava, älkää unohtako itseänne! Jos ette kohtele itseänne rakkaudella ja kunnioituksella, ette kykene kohtelemaan toisia rakastavasti. Saatatte yrittää, mutta toinen (ja tietysti te) tietää, että te ette ilmaise todellisia tunteitanne, ja hän tuntee teidän epämukavuutenne tuolla hetkellä. Siksi se miten kohtelette itseänne, on elintärkeää. Useimmat ihmiset kasvavat varhaislapsuudesta aikuisuuteen – kansalaisuudesta, etnisyydestä, kulttuurista tai uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta – ympäristössä, joka säännöllisesti osoittaa heille, että he ovat riittämättömiä tai eivät ole tarpeeksi hyviä tai ovat arvottomia. Siksi heihin juurtuu syvälle hyvin negatiivinen itsensä tuomitseminen, joka ei ole mitenkään pätevää, ja he toimivat tämän täysin väärän kuvan kera itsestään.

Vapautuaksenne tästä negatiivisesta itsetunnosta muistuttakaa itsellenne, että olette täydellisiä olentoja, koska teidät loi Isä/Äiti/Jumala, Lähde, Ylin älykkyys – rakkaus – joka luo ainoastaan täydellistä!

Aivan, ihmisinä näin ei näytä olevan, mutta se johtuu suurelta osin siitä tuomitsevasta ympäristöstä, jossa kasvoitte varhaislapsuudesta aikuisuuteen. Tuo kasvatus on ankkuroinut pelkoa, ahdistusta ja vihaa sisällenne, koska se oli selvästi äärimmäisen epäreilua ja epäoikeutettua. Nyt teistä on tulossa tietoinen noiden tunteiden pätemättömyydestä sisällänne, ja voitte tehdä työtä niistä vapautumiseksi muistuttamalla itsellenne hyvin tiukasti, kuka loi teidät, ja vahvistamalla näin, että teidän luonnollinen tilanne, se kuka todellisuudessa olette, ei voi olla mitään muuta kuin rakkautta. Tuon tietoisuuden voimistuessa sisällänne, pidätte tärkeänä kohdella itseänne rakkaudella ja kunnioituksella, mikä on suvereeni oikeutenne Jumalan lapsena.

Kun teette tämän, huomaatte rakastavanne, kunnioittavanne ja arvostavanne myös kaikkia muita, vaikkette ole välttämättä samaa mieltä heidän näkemystensä kanssa monista aiheista. Silloin tulee mahdolliseksi keskustella asioista ja tarkastella niitä monista näkökulmista. Se antaa laajemman tutkimusalueen tuoda esiin uusia, hyödyllisiä perspektiivejä, jotka johtavat teidät ymmärrykseen siitä, mikä on tärkeää toisille ja miksi. Tämä ymmärrys – kuten olette kaikki kokeneet – on oleellinen osa merkityksellistä keskustelua, jos sen on tarkoitus johtaa positiivisiin ja kaikenkattaviin ratkaisuihin niihin ongelmiin, jotka ovat kyseessä.

Tänään, joka päivä, nyt, on aika käsitellä asioita, jotka vaivaavat teitä jollain tavalla. Oikean hetken odottaminen on usein vain egon viivyttelytaktiikkaa. Tarttukaa nyt siihen, mikä vaivaa teitä! Jos sitten saatte intuitiivisen lisätunteen, että tämä ei todellakaan ole se hetki, ilmaiskaa aikomus saada uusi intuitiivinen tönäisy ennen pitkää. Usein tuo ensimmäinen tunne, että "tämä ei ole se hetki", syntyy tunnestressistä, jonka aiheuttaa tarpeenne tarttua tuohon ongelmaan. Pitäkää tauko, rentoutukaa, juokaa kuppi teetä tai kahvia, ja sitten kun olette rauhassa itsenne kanssa, uusi idea juolahtaa mieleenne opastamaan teitä eteenpäin.

Käsittelemättömät ongelmat tulevat tänä aikana monien ihmisten tietoiseen tajuntaan, koska ne tarvitsee käsitellä ja ratkaista, jotta rakkaus voi virrata sydämeenne ja hävittää kaiken syyllisyyden, häpeän, arvottomuuden, tuomitsemisen, katkeruuden, kaunan tai vihan. Mikään näistä ajatuksista, tuntemuksista tai emootioista ei ole yhteensopiva rakkauden kanssa, ja kun päätätte sallia rakkauden hävittää ne, se tekee sen. Rakkaus on Jumala, Lähde, Ylin viisaus, todellinen "sinä", ja kun voitte hyväksyä tuon jumalaisen totuuden sydämeenne, kaikki mikä ei ole harmoniassa sen kanssa, häviää tyhjyyteen, josta se syntyi – jakautunut ja hämmentynyt egomielenne – ja tämä tuo teidät syvän sisäisen rauhan tilaan.

Siis aloittakaa nyt, tässä hetkessä, ilmaisemalla aikomus päästää irti kaikesta, mikä ei enää palvele teitä, kaikesta mikä tekee olonne kurjaksi tai tyytymättömäksi, kaikista tarinoista koskien ihmisiä tai olosuhteita, jotka ovat kauan vaikuttaneet häirinneen teitä elämänilon saamisessa. Ja kun se tapahtuu, hämmästytte sitä muutosta, joka on tapahtunut sisällänne, mikä tuo huomionne moniin aspekteihin, joita haluatte juhlia, mukaan luettuna itse elämä.

Suuren rakkauden kera, Saul.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.