VALMISTAUTUMINEN ENSIKONTAKTIIN, OSA 17

Plejadilaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

18.7.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

LUKU 17: Energeettinen kommunikointi

Tervehdys, olen Sharman, ja puhumassa täällä taas kanssanne. Käytän itse asiassa maa-astiaa nyt-hetkessänne, jotta voin kulkea joukossanne ja tuntea parhaiten ihmisten energiakenttiä. Käytän eri "valepukuja" eri päivinä riippuen alueesta, jolla vierailen.

Jokaisen päivän lopussa palaan kotiinkutsuna verhotulle alukselleni jakamaan sen, mitä olen kokenut. Minut valittiin tähän tehtävään, koska vietin pitkän elämän ihmisenä ja opin "lukemaan" tarkkailemieni ihmisten monia ajatuksia ja tunteita.

Olen havainnut, että monet teistä ovat HYVIN väsyneitä. Olen myös havainnut, että monista teistä tuntuu, että lähdette pian, mutta ette käsitä, että "pian" on kolmannen/neljännen ulottuvuuden termi.

Viidennessä ulottuvuudessa on vain "nyt", joten ei ole "pian", koska on vain ajattomuuden nyt-hetki. Olen kuitenkin havainnut, että monet teistä kokevat koko fyysisen kehonsa muuntuvan.

Nämä fyysiset muuntumiset sekä suhteenne ajatuksiin ja tunteisiin käyvät läpi täydellisen remontin. Olen havainnut, että monilla teistä on erittäin täysinäinen elämä, jossa olette kiireinen kolmannen/neljännen ulottuvuuden itsessänne. Sitten kun rentoudutte, voitte vapauttaa jännittyneisyyden laajentumisestanne/paluustanne ITSENNE viidennessä ulottuvuudessa, vaikka ette ehkä tiedosta sitä.

Kyllä, muutokseenne liittyy jännittyneisyyttä. Kolmannen ulottuvuuden muotoanne kutsutaan muuntumaan taajuuteen, joka on koettu vain silloin, ennen kuin otitte maa-astian kolmannen ulottuvuuden Maassa.

Samanaikaisesti tietoisuutenne riemuitsee paluusta todelliseen ITSEENNE, jonka ei pian tarvitse enää käyttää tiheää kolmannen ulottuvuuden muotoa. Monet teistä pohtivat: "En ole varma, pystyykö kehoni käymään läpi muuntumisen valokehoksi."

Siksi haluan muistuttaa teille, ettei teidän tarvitse olla huolissanne fyysisestä kehostanne, kun se muuntuu automaattisesti korkeammaksi ilmaisukseen, kun jatkatte matkaanne.

"Miten pärjään, ja missä olen matkallani?" olen havainnut monien ajatuksissa. Kyllä, ajatuksenne ja tunteenne ovat hyvin selkeitä viidennen ulottuvuuden havaintotavalleni, ja kun tietoisuutenne laajenee täysin viidenteen ulottuvuuteen, tekin havaitsette tietoisesti toisten ajatukset ja tunteet.

Olen havainnut, että monet teistä pärjäävät oikein hyvin matkallaan silloin, kun se on tietoisuusmatka. Osasyy teidän monien erittäin suureen väsymykseen on, että tietoisuustaajuutenne on PALJON korkeampi kuin kehonne taajuus.

Kehonne ei voi kuitenkaan muuntua liian nopeasti, koska kehoelementaalienne 3D-yhteismallit ovat liian hitaita sisältääkseen kaikki korkeamman taajuuden energiakentät.

Siksi käytätte korkeampaa taajuuttanne, moniulotteista mieltänne, kolmatta silmäänne ja korkeaa sydäntänne auttamaan teitä sopeutumisessa todellisuutenne korkeampiin taajuuksiin. Nyt-hetkessänne alempi kolmas ulottuvuus on liukumassa pois ylösnousevien ihmisten tajunnasta.

Kun jatkatte moniulotteista matkaanne viidenteen ulottuvuuteen, havaitsette olevanne vähemmän väsynyt. Havaitsin myös, että monet teistä olivat luoneet ns. valokehon verkkopäällyksen. Toisin sanoen, monet teistä tuntevat tietoisesti tai tiedostamatta valokehonsa leijuvan aivan fyysisen muotonne päällä, kuitenkin ympärillä.

Olen pannut merkille, että useammat ja useammat teistä ovat tulossa tietoiseksi tästä päällyksestä. Kun teistä tulee lisääntyvässä määrin tietoinen ulkoiselta näyttävästä valokehoverkosta fyysisen muotonne ympärillä, laajennatte itsetuntonne sisältämään jatkuvasti laajentuvan auranne.

Koette tämän valokehopäällyksen aistimuksena aivan ihonne pinnassa. Pystytte havaitsemaan tämän päällyksen vain ollessanne korkeammassa tietoisuustilassa. Mutta kun olette havainneet sen, tulee hyvin paljon luonnollisemmaksi tuntea tämä valopäällys aina, kun muistatte keskittää tietoisuutenne ehdottomaan rakkauteen.

Kun tunnette moniulotteisen ehdottoman rakkauden tietoisuudessanne, alatte tuntea sen, kun se "kutittaa", syleilee ja ympäröi maa-astiaanne. Kun nämä aistimukset tulevat käyttöön kolmannen ulottuvuuden havaintotavassanne, alatte havaita jokapäiväisen elämänne laajentuneella tavalla.

Ennen kun laajentuneet havainnot tulivat käyttöön jokapäiväisessä elämässänne, koitte todellisuuden vain fyysisenä. Kuitenkin laajentuneet havaintonne ovat HYVIN herkkiä moniulotteisille energiakentille. Nämä energiakentät näyttävät yhtäkkiä tulevan ja sitten aivan yhtä yhtäkkiä häviävän.

Kyse ei ole siitä, että energiakentät tulevat ja menevät elämässänne. Tapahtuu niin, että kalibroitumisenne korkeampiin taajuuksiin tulee käyttöön, sitten pois käytöstä ja taas käyttöön, kun tietoisuutenne muuttuu ylemmästä neljännestä ja viidennestä ulottuvuudesta taas takaisin alempaan neljänteen ja kolmanteen ulottuvuuteen.

Tietoisuustaajuus määrittelee ne havainnot, jotka pystytte tietoisesti rekisteröimään aivoissanne todeksi. Monia ulottuvuuksienvälisiä kuvia, ääniä ja ajatuksia tulee tietoisuuteenne tässä nyt-hetkessä.

"Ulottuvuuksienvälisellä viestillä" tarkoitamme viestiä, joka kulkee ainakin kahden korkeamman taajuuskaistan läpi Maan ympärillä sekä tietoisuutenne kahden korkeamman ulottuvuustaajuuskaistan läpi, ennen kuin havaitsette sen fyysisellä tajunnallanne.

Nämä tietoisuutenne taajuuskaistat korkeimmasta alimpaan ovat:

- theta-aalto, viidennen ulottuvuuden tietoisuus

- delta-aalto, ylemmän neljännen ulottuvuuden tietoisuus

- alfa-aalto, neljännen ulottuvuuden tietoisuus

- beta-aalto, kolmannen ulottuvuuden tietoisuus.

On itse asiassa monia kommunikointeja, joita te, ihmiskunnan heräävät ja ylösnousevat jäsenet, alatte kokea tietoisesti. Heräävät ihmiset kutsuvat näitä viestejä kanavoinniksi, mutta heräämättömät ihmiset saattavat kutsua niitä hallusinaatioiksi.

Useimmat teistä tuntevat ensin tämän energiakommunikoinnin fyysisen kehon kautta. Fyysinen keho on kuin kotelo radion ympärillä. Useimmat näistä korkeamman taajuuden viesteistä ohjataan ensin korkeaan sydämeen.

Ulottuvuuksienväliset viestit vastaanotetaan ensin korkean sydämen kautta, koska kolminkertainen liekki korkean sydämen ATMA:ssa (ytimessä) on oma ulottuvuuksienvälinen keskuksenne. ATMA on ulottuvuuksienvälinen keskuksenne, koska ATMA:n ehdoton rakkaus, ääretön viisaus ja moniulotteinen voima ovat kaikki ulottuvuuksienvälisiä ominaisuuksia.

Silloin kun koette ulottuvuuksienvälisen viestin ja olette valmis vastaanottamaan sen, virittykää korkeaan sydämeen (fyysisen sydämen ja kurkun välissä) tulkitaksenne tuon viestin omalla ulottuvuuksienvälisellä rakkaudellanne, äärettömällä viisaudellanne ja moniulotteisella voimallanne.

Ulottuvuuksienväliset viestit syntyvät viidennessä ulottuvuudessa ja sen yli, jaettavaksi lopulta kolmannen ulottuvuuden aivojen ja kehon kanssa. Nämä ulottuvuuksienväliset kommunikoinnit menevät

- ensin korkeampiin tietoisuustiloihin moniulotteisessa mielessä

- jaettavaksi fyysisen kehon kanssa ja maadoitettavaksi Maahan ja

- sitten korkeaan sydämeen tulkittavaksi.

Tietoinen tajuntanne ei pysty täysin hyväksymään näiden ulottuvuuksienvälisten viestien taajuutta, ennen kuin ne maadoitetaan. Jos tiedostaisitte ne ennen maadoittumista, ne tuntuisivat ehkä sähköhurinalta.

Onneksi joka kerta kuin maadoitatte ulottuvuuksienvälisen viestin, se tulee taas fyysiseen muotoonne ja sitten se ohjataan korkeaan sydämeen, jotta ulottuvuuksienvälinen kommunikointi voidaan tulkita viestiksi, jonka voitte ymmärtää selvemmin.

Jotkut havaitsevat viestin selväkuuloisuudella – moniulotteisella kuulolla. Jotkut havaitsevat viestin selvänäköisyydellä – moniulotteisella näöllä. Jotkut havaitsevat viestin selvätuntoisuudella – moniulotteisilla tunteilla.

Muistutamme teille, että kaikki ajatukset: "Olen pahoillani, mutta minulla ei ole riittävästi aikaa tehdä sitä" merkitsevät: "Olen pahoillani, mutta se ei ole minulle riittävän tärkeää ottaakseni aikaa sen tekemiseen."

Muistakaa, että ulottuvuuksienvälinen viesti tulee tietoisuuteenne viidennen ulottuvuuden ykseyden nyt-hetkessä. Jos työnnätte sen pois, koska ette ole valmis kuulemaan sitä, ette pysty palauttamaan tuota nyt-hetkeä.

Jos kuitenkin sanotte: "Olen valmis vastaanottamaan tuon viestin kehooni", löydätte luonnostaan sen nyt-hetken, jossa se viesti joka on ollut tallennettuna korkeaan sydämeen, nousee yhtäkkiä tietoiseen tajuntaan.

Dokumentoikaa sitten varmasti tuo viesti tuossa nyt-hetkessä. Jos ette voi tehdä sitä, muistakaa tunnistaa, että tärkeä ulottuvuuksienvälinen viesti odottaa teitä korkeassa sydämessänne. Muistutan teitä muistamaan, että valitsette elämänne valitsemalla tarkkaan, minkä tekemiseen teillä riittää aikaa.

Ihmiset ajattelevat usein, ettei heillä ole vaihtoehtoa siinä, mitä heidän ajallaan tapahtuu, mikä laittaa heidät uhritietoisuuteen. Muistan itselläni olleen tuo kokemus, kun otin vapaaehtoisesti maa-astian ymmärtääkseni paremmin ihmistä.

Siksi en tuomitse teitä tuon käyttäytymisen vuoksi. Mutta muistan myös, miten hyvin surullinen ja yksinäinen olin, kun kadotin yhteyden omaan sisäiseen voimaani. Itse asiassa kirjoitan tätä viestiä nyt auttaakseni teitä muistamaan, että olette moniulotteinen olento, joka päätti ottaa maa-astian tässä nyt-hetkessä auttaakseen planeettaylösnousemuksessa.

Palattuani käyttämään maa-astiaa, olen oivaltanut, miten paljon Maan energiakentät ovat muuttuneet. Koska palasin viidennen ulottuvuuden todellisuuteni nyt-hetkeen, en tunne sitä, miltä ihmisystävistäni tuntui poissaoloni aikana.

Koska en kuitenkaan käynyt läpi sitä hidasta sopeutumista, jonka kaikki te urheat maadoittuneet ihmiset kävitte läpi, voin helpommin kokea sen muutoksen laajuuden, mikä oli alukselle paluuni ja Maahan paluuni nyt-hetken välillä.

Sanon: "Bravo, rakkaat ihmiset." Olen onnellinen tuntiessani yleisen värähtelymuutoksen täällä maaplaneetalla. Tunnen myös Gaian yllyttävän minua kertomaan teille, että sekin arvostaa kovasti apuanne.

Kyllä, Gaia ja sen planeettaitse on elävä ja tunteva planeettaolento. Sekin haluaa minun kertovan teille kaikille, että sen viidennen ulottuvuuden ydin laajenee enemmän ja enemmän pintaa kohti, jolla monet sen asukkaat elävät. Kun aloitatte kommunikointinne Gaialle, se vastaa.

Lopuksi haluan muistuttaa teille taas, että viidennen ulottuvuuden ITSESSÄNNE luotte elämänne täysin. Itse asiassa jokainen ajatuksenne ja tunteenne ilmentyy välittömästi.

Jos ette pidä joistain valinnoista, joita olette tehneet elämässänne, kysykää itseltänne: "Mitä opin?" Tuolla yhdellä kysymyksellä olette siirtyneet virheen tekemisestä luomaan oppitunnin, joka auttoi teitä matkallanne Kotiin.

Jos näette pitkän ja laihan miehen, jolla on hattu ja suuret aurinkolasit suojaamassa plejadilaisia silmiään, se saatan olla minä. Muussa tapauksessa, nähdään aluksella.

Sharman

Lähetyksen loppu.

Oletko sinä nähnyt häntä?

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.