KURKISTUS VIIDENTEEN ULOTTUVUUTEEN

Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

10.8.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tässä nyt-hetkeessä ette ole täysin kolmannen/neljännen ulottuvuuden kehossanne. Ettekä ole täysin viidennen ulottuvuuden kehossanne. Tämä ei johdu siitä, että olette tehneet jotain väärin, vaan koska olette prototyyppi.

Prototyyppi määritellään "alkuperäiseksi tai ensimmäiseksi malliksi, josta muut muodot kopioidaan tai kehitetään". Näin ollen muuntumisenne valokehoitseksenne on alkuesimerkki, jota käytetään mallina myöhemmin tulevalle.

Itse asiassa te (jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi ennen tätä inkarnaatiota) olette tarjoutuneet "testaamaan varusteita" kolmannen/neljännen ulottuvuuden maa-astian muuntamisessa viidennen ulottuvuuden valoastiaksi.

Prosessin loppuunsaattamiseksi teitä kutsutaan päästämään irti kolmannen ja neljännen ulottuvuuden tavastanne ajatella, ennen kuin viidennen ulottuvuuden aivot ovat täysin käytössä. Pyydämme teitä keskittymään tätä nyt-hetkeä varten kolmanteen ulottuvuuteen lähtökohtana ja viidenteen ulottuvuuteen sellaisena, minne menette, mutta missä ette vielä elä.

Tarkoitamme yllämainitulla toteamuksella, että pysytte täysin maadoittuneena, syötte oikeita ruokia, harjoitatte kehoanne ja hankitte "tarkkailijan". Tarkkailija on joku läheisenne, joka voi pitää teitä silmällä tuomitsematta tai pelkäämättä. Jotkut ihmiset saattavat pelätä muutoksianne ja tuomitsevat teidät, koska ovat peloissaan. Näin ollen on parasta keskittyä kolmanteen ulottuvuuteen lähtökohtananne.

Viidennessä ulottuvuudessa värähtelette ykseyden nyt-hetken käyttöjärjestelmässä, joka on hyvin erilainen kokemus kuin kolmannen ulottuvuuden aika ja paikka. Maa-astianne ei voi resonoida viidenteen ulottuvuuteen, joten kurkkaatte sinne viidennen ulottuvuuden tietoisuustilojenne kautta. Lisää tietoisuustiloista multidimensions.com/multidimensional-consciousness.

Kun tietoisuutenne on laajentunut sisältämään viidennen ulottuvuuden värähtelyn, ajatuksenne ja tunteenne resonoivat puhtauden ja viattomuuden tunteeseen, jota on vaikea ylläpitää kolmannen/neljännen ulottuvuuden elämässänne.

Haluatte ehkä kokea tämän todellisuuden, mutta voitte tehdä sen vasta, kun tunteenne värähtelevät korkean sydämen kanssa, ajattelunne värähtelee moniulotteisen mielen kanssa ja korkea sydän ja moniulotteinen mieli on kalibroitu toisiinsa.

Korkea sydän ja moniulotteinen mieli ovat liittymä ITSEN kolmannen/neljännen ulottuvuuden ja viidennen ulottuvuuden version välillä. Korkean sydämen ehdoton rakkaus ei ole vain tunne. Ehdoton rakkaus on värähtelytaajuus, jossa ykseys ja luottamus ovat luonnollisia ja pysyviä. Tämä värähtely on viidennen ja ylempien ulottuvuuksien taajuus.

Samalla tavalla moniulotteista ajattelua voi parhaiten tapahtua, kun korkea sydän ja moniulotteinen mieli ovat yhteydessä. Moniulotteinen ajattelu resonoi ehdottomaan rakkaustaajuuteen, ja kumpikin aistimus on viidettä ulottuvuutta.

Siksi aina kun koette ehdottoman rakkauden ja/tai moniulotteisen ajattelun nyt-hetken, kurkkaatte viidenteen ulottuvuuteen.

Monet teistä kokevat enemmän ja enemmän näitä aistimuksia tästä viidennen ulottuvuuden todellisuudesta sekä tunteita, jotka ovat melkein voimakkaampia, kuin fyysinen keho kestää. Nämä tunteet ja aistimukset tulevat aaltoina, mikä sallii teidän kokea tämän energian jokaisen aallon ja sopeuta siihen vähitellen.

Tällainen aistimusten energia-aalto muistuttaa kehonne kastamista hyvin kylmään tai hyvin kuumaan veteen. Haluatte mennä tuohon "veteen", mutta teidän täytyy antaa itsellenne aikaa tottua johonkin, joka tuntuu aluksi hyvin järkyttävältä.

Kuitenkin tottuessanne siihen, tuosta uudesta aistimuksesta tulee aina vain luonnollisempi. Kun teillä on näitä uusia aistimuksia, sopeudutte vähitellen viidennen ulottuvuuden valokehoon.

Näitä tuntemuksia on, koska astuessanne viidennen ulottuvuuden värähtelyyn, kaikki hermoviestinne sekä sydämen, keuhkojen, näön, kuulon, tuntoaistin ja kaikkien näiden tietoisuutenne osien toiminta kalibroidaan yhtäkkiä korkeampaan yhteystaajuuteen.

Tarkoitamme "korkeammalla yhteystaajuudella", että otatte yhteyden todellisuustaajuuteen, mitä olette harvoin kokeneet otettuanne maa-astian. Luontainen viidennen ulottuvuuden itsenne joka otti vapaaehtoisesti maa-astian Gaian auttamiseksi, oli valokeho.

Viidennen ulottuvuuden valokehoitsenne on säilyttänyt yhteyden kolmannen/neljännen ulottuvuuden maakehoitseen. Näin ollen aina kun fyysinen 3D/4D-itsenne on tietoisesti yhteydessä 5D-valokehoitseenne, voitte vastaanottaa ja ymmärtää korkeamman ulottuvuuden havaintoja ja kokemuksia.

Viidennen ulottuvuuden valokehonne muistuttaa kovasti valtavaa taloa, jossa on monia käytäviä, tunneleita, portaita ja ikkunoita, jotka ovat itse asiassa portaaleja. Olette aktivoineet nämä portaalit ehdottoman rakkauden ja moniulotteisen ajattelun yhdistelmällä.

Täysi halukkuutenne, omistautumisenne ja velvollisuudentunteenne jakaa ne energiakentät, joita virtaa näiden maa-astianne portaalien kautta, muuntaa aktiivisesti kolmannen/neljännen ulottuvuuden aika-avaruusenergiakenttiä viidennen ulottuvuuden "tässä ja nyt" –energiakentiksi.

Selitetäänpä taas, mitä tarkoitamme portaaleilla. Olemme puhuneet sisäisistä portaista (Valmistautuminen ensikontaktiin, luku 16 – Sisäiset portaat kotiin 28.7.16).

Seitsemäs kruunuportaali – ulottuvuuksienvälinen VALOKEHOmieli

Kun aloititte ulottuvuuksienvälisen matkanne fyysiseen muotoon, moniulotteinen mielenne paljasti sisäiset portaanne takaisin Kotiin.

Kuudes otsaportaali – moniulotteinen AVAUTUNUT kolmas silmä

Kun moniulotteinen tietoisuutenne tuli kolmanteen silmään, moniulotteiset havaintonne opastivat teitä valitsemaan nykytodellisuutenne.

Viides kurkkuportaali – ulottuvuuksien välinen luova ilmaisu

Kun herätitte täysin kurkkuchakranne, moniulotteinen kommunikointinne opasti teitä matkalla ITSEN kolmannen ulottuvuuden ilmaisuun.

Neljäs sydänportaali – ulottuvuuksien välinen ehdoton rakkaus ja parantaminen

Kun sallitte sydänchakran opastaa teitä, pysytitte muistamaan ehdottoman rakkauden suuren parannusvoiman.

Kolmas solar plexus portaali – sisäisen kolmannen/neljännen ulottuvuuden voima

Kun hyväksyitte täysin oman moniulotteisen voimanne, kolmannen, neljännen ja viidennen ulottuvuutenne voimat tulivat käyttöön ja hallitsemaan maa-astiaanne.

Toinen sakraali portaali – syntymä ja uudestisyntymä

Kun tulitte sen äidin kohtuun, jonka olitte valinneet luomaan maa-astianne, muistitte syntymän ja uudestisyntymän ulottuvuuksienväliset lait.

Ensimmäinen juuriportaali – yhteys äitiplaneettaanne

Kun muistitte syntymää edeltävän lupauksenne luoda läheinen suhde Gaiaan, vannoitte suojelevanne äitiplaneettaanne Maata.

Nyt pyydämme, että käytätte näitä sisäisiä portaita laajentamaan itsetuntonne tuon kolmannen ulottuvuuden astian yli, sisältämään todellisen moniulotteisen valokehoitsenne.

Kun kolmannen/neljännen ulottuvuuden muistinne laajenee sisältämään viidennen ja ylempien ulottuvuuksien muistin, voitte tietoisesti päättää kiivetä henkilökohtaisia ulottuvuuksienvälisiä portaitanne.

Kumpikin näistä käsitteistä edustaa henkilökohtaista valintaa! Menette sitten portaalin läpi tai portaita ylös, päätätte tietoisesti tehdä siirtymän, jonka olette valinneet tässä nyt-hetkessä.

Rakkaat vapaaehtoiset olemaan uuden ihmisen prototyyppi, me Arcturuslaiset muistutamme teille, että pyysitte saada auttaa fyysisen kehonne muuntamisessa viidennen ulottuvuuden valokeho-oktaaviksi.

Oivallatte siirtyessänne tämän prosessin läpi, että olette tehneet tätä koko elämänne ja teette tätä myös monissa samanaikaisissa rinnakkais- ja vaihtoehtoiselämissä. Kaikissa monissa inkarnaatioissanne Gaialla olette valmistautuneet tähän planeetan ylösnousemushetkeen.

Voidaksenne luoda ne energiakentät, joita tarvitaan muuntamaan kolmannen/neljännen ulottuvuuden keho viidennen ulottuvuuden kehoksi, yhdistätte viidennen ulottuvuuden korkean sydämen tunteet kolmannen ulottuvuuden tunteisiin sekä viidennen ulottuvuuden moniulotteisen mielen ajatukset kolmannen ulottuvuuden mieleen.

Tämä kolmannen/neljännen ulottuvuuden itsen yhtenäisyys viidennen ulottuvuuden ITSEN kanssa luo tarkoitusykseyden kolmannen/neljännen ulottuvuuden itsen ja moniulotteisen ITSEN monien oktaavien välille.

Tämä moniulotteinen ykseystietoisuus sisällänne laajenee nopeasti tai lopulta ykseystietoisuudeksi kaiken elämän kanssa. Koska ykseystietoisuus kaiken elämän kanssa on viidennen ulottuvuuden tietoisuuden sekä kaikkien viidennen ulottuvuuden todellisuuksien ydin, sitten kun olette luoneet tämän muutoksen tietoisuudessanne, fyysinen keho alkaa muuntua viidennen ja ylempien ulottuvuuksien värähtelyyn .

Kun siirrytte tähän prosessiin ja sen läpi, koette tietoisesti sellaista, mitä ette ole koskaan kokeneet missään inkarnaatiossanne. Tulitte kolmannen ulottuvuuden kehona kaikkiin inkarnaatioihin kolmannessa ulottuvuudessa. On ylösnousseita mestareita, jotka ovat muuntuneet viidennen ulottuvuuden kehoonsa, minkä vuoksi heitä kutsutaan "ylösnousseiksi mestareiksi".

Näitä mestareita on ollut muutamia, inkarnaatioiden välillä monia vuosia. Silloin kun näillä mestareilla oli vielä maa-astia, Maan taajuus oli liian matala, jotta he olisivat voineet ylläpitää värähtelyn tällä planeetalla.

Kuitenkin nyt-hetkessänne on erilainen ylösnousemusmuoto, koska pyydämme teitä yhdistämään henkilökohtaisen muuntumisenne viidenteen ulottuvuuteen planeetan vastaavaan muuntumiseen.

Niinpä aivan kuten menneisyyden ylösnousseet mestarit ovat muuntuneet auttaakseen ihmisseuraajiaan, te muunnutte auttaaksenne planeettaa. Siksi teillä ei tarvitse olla seuraajia, koska teidän ei tarvitse kertoa kenellekään prosessistanne.

Myötävaikutatte Gaiaan sillä, mitä koette. Tuossa nyt-hetkessä Gaialla on samanlaisia kokemuksia, jotka se jakaa kaikkien asukkaidensa kanssa. Sen seurauksena:

* Henkilökohtainen ykseystietoisuutenne ITSEN kanssa laajenee sisältämään ykseystietoisuuden planeetan kanssa.

* Mikä laajenee ykseystietoisuudeksi Gaian eläinten kanssa.

* Mikä laajenee kaikkiin Gaian kasveihin.

* Mikä laajenee kaikkiin Gaian elementaaleihin – maa, ilma, tuli, vesi ja eetteri.

* Mikä laajenee Gaian ytimeen.

* Mikä laajenee Gaian auraan.

* Mikä laajenee muihin aurinkokuntanne planeettoihin.

* Mikä laajenee galaksiinne.

* Mikä laajenee siihen, mitä ei ennen tunnettu, mutta minkä nyt muistatte …

Ykseystietoisuutenne kaiken elämän kanssa, yhtenä toimien , auttaa teitä muistamaan …

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.