RAKKAUDEN VOIMAN VASTAANOTTAMINEN

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)

Toukokuu 2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, kaikki luominen laajenee Ylimmän Luojan sydänydinkeskuksesta ulospäin. Mitä lähemmäs luomisen keskusydintä teitä vedetään, sitä enemmän Jumalavoimaa ja –säteilyä teillä on. Kun etenette korkeamman itsetietoisuuden polulla säteilevänä valo-olentona, ruumiillistatte enemmän pyhää rakkautta ja käyttäytyminen on iloista ja seesteistä ja on voimakas halu palvella toisia.

Koostutte energiayksiköistä. Vedätte magneetin tavoin energiaa puoleenne, ja säteilette "pätevää" energiaa äärettömyysmallina. Teidän on tärkeä oppia tunnistamaan ilmennettyjen energiamallien ero alempien ilmaisutiheyksien ilmentämisprosessissa – jumalaisen tahdonvoiman ja pyhän rakkauden käyttö, jota voimaannuttaa puhdas Luojavalo, verrattuna voiman käyttöön, joka hyödyntää alkukantaista elämänvoimasubstanssia tai heikentynyttä valoasteikkoa. Eri energiatyyppien välillä on valtava ero. Ihmiskunta on sädevoiman, -laatujen ja –aspektien uudelleenjakautumisen keskellä. Egon halupersoonallisuus käyttää tietoa ja voimaa kolmannen/neljännen ulottuvuuden muotomaailmassa, kun taas sielun ohjaama persoonallisuus käyttää itseilmaisu- ja ilmentämisprosessissa intuitiota, inspiraatiota ja pyhää rakkautta, joita ruokkivat Luojavalon timantinkovat hiukkaset.

Äiti/Isä Jumalamme henki/ydinolemus virtaa ja toimii yksilöllistyneen sieluitsenne Jumalasiemenatomin kautta. Kun kiellätte sielun kuiskaukset, kiellätte Jumalaitsenne. Kun Jumalasiemenatomi todella ylivalaisee teidät, saatatte kulkea monien negatiivisten tietoisuusvirtojen keskellä eikä teihin vaikuteta millään tavalla. Isä/Äiti Jumalamme pyhä valo/rakkaus suojelee teitä täysin.

Itsemestarin aivoissa on kolme herkkää pistettä: käpylisäke, aivolisäke ja kaulavaltimorauhanen – eetterirauhanen joka aktivoituu, kun alatte päästä viidennen ulottuvuuden taajuuksiin. Luojavalosubstanssin timantinkovia hiukkasia kuljetetaan kehomuodon läpi verenkierrossa. Jumalaiset valotaajuudet käynnistävät fyysisen kehon siemenatomit näiden päärauhasten kautta ja näin aktivoivat valaistumisprosessin. Muistakaa, että olette henkisesti vastuussa siitä Luojavalosta, jonka integroitte ja jota säteilette muodon maailmaan.

Pyhä mieli on varasto historialle ja sielumatkan monille puolille kolmannessa/neljännessä ulottuvuudessa. Pyhä mieli on suora yhteytenne ylisielunne/korkeamman itsenne moniin puoliin ja lopulta moniin pyhiin triadeihin viidennessä ulottuvuudessa. Vähitellen valopyramidit joihin eetterikopionne (pyhät triadit) on varastoitu, integroivat taas olemuksenne jokaisen tason alemmissa ulottuvuuksissa.

Tämän ylösnousemuskierroksen välitön tavoite on kaikkien sielusirpaleidenne integroiminen viidennen ulottuvuuden ensimmäisellä alitasolla. Aloitatte prosessin, jossa yhdistytte taas monien pyhien triadienne kanssa tämän galaksin kaikissa ulottuvuuksissa. Kuitenkin perimmäinen määränpäänne on pyhä liitto tämän aliuniversumin "minä olen" –Jumalasiemenatominne kanssa. Sinne päästyänne paistattelette jälleentapaamisen ilossa kaikkien Jumalaitsenne kallisarvoisten osien kanssa, täysin tietoisena odottaen seuraavan kutsuhuudon aikaa. Olette silloin valmistautunut taas kerran matkaamaan suureen tyhjiöön toteuttaaksenne uuden, suuren jumalaisen suunnitelman.

Merkittävä määrä ihmiskunnasta on siirtymävaiheessa aineellisen maailman ulkoisesta fokuksesta, Hengen ja itsetietoisuuden sisäiseen fokukseen. Kuulette intuition sisäisen äänen, ja tunnette monia uusia värähtelyaaltoja. Pyrkimyksestä tulee tunnistamista, ja usko sulautuu uusiin, korkeampiin totuuksiinne. Seisotte saavutushuipulla ja katselette seuraavaa korkeaa huippua. Tiedätte kuitenkin, että teidän täytyy mennä varjojen laaksoon, ennen kuin voitte aloittaa taas matkanne ylöspäin. Ne jotka ovat tukevasti ylösnousemuspolulla, ovat integroimassa korkeamman itsensä viimeisiä aspekteja, ja se koostuu kaikkien alemman taajuuden aspektien puhdistamisesta sekä itsen korkeamman taajuuden ilmaisujen omaksumisesta. Tätä on kutsuttu menneisyyden esoteerisissa opetuksista "luopumiseksi", koska se sisältää usein irtipäästämisen niistä asioista, jotka eivät sovi kehittyviin värähtelymalleihinne. Siksi on sisäistä epämukavuutta sekä tiettyä kaaosta ulkoisessa maailmassanne, kun se muuttuu sopimaan yhteen esiintulevan, jalostuneen "sinun" kanssa.

Teillä on runsaasti kokemusta ja viisautta jaettavaksi Itsenne monien osien kanssa, ja menestyksenne on tallennettu asianmukaisesti kosmisiin tiedostoihin tulevaa viittausta varten. Opitte pyyhkimään pois muististanne ja vapautumaan kollektiivitietoisuuden uskomusjärjestelmän rajoista, ja korkeampien ulottuvuuksien valopyramidienne kautta opitte myös nousemaan tajunnan jalostuneempiin maailmoihin. Joka kerta kun teette niin, tuotte vähitellen mukananne fyysiseen astiaanne ja aurakenttänne osan korkeampien maailmojen kohottavista ja harmonisista taajuuksista, mikä rakentaa vahvemman, säteilevämmän ja laajemman voimakentän ympärillenne.

Usko on olennainen osa luottamusta: usko itseenne ja arvostelukykyynne, usko ympärillänne oleviin, jotka ovat osoittautuneet luotettaviksi ja kunnioitettaviksi, usko Isä/Äiti Jumalaamme, universaaleihin lakeihin ja ihmiskunnan tulevaisuuden jumalaiseen suunnitelmaan. Emme puhu sokeasta uskosta, sillä se on vain oman voimanne antamista jollekin toiselle – hänen opetuksilleen tai säännöilleen. Aineellisessa maailmassanne uskoa rakennetaan tekojen ja positiivisten lopputulosten kautta – mielen toimintaa joka suodattuu sydämen kautta. Sydän on magneettinen ja säteilevä pyörre, ja se on varasto.

Pyhä mielenne sisältää menneisyyden ja tulevaisuuden siemenajatukset, ja se on taivaallisen Isä/Äiti Jumalamme jumalaisen tahdon ja voiman henkilökohtainen lähteenne. Siemenajatuksenne tulevaisuudesta on haudottava pyhässä sydämessä, ja pyyteetön rakkautenne sytyttää Luojavalon timantinkovat hiukkaset. Näin ne ilmentyvät puhtaan aikomuksenne ja tekojenne kautta muodon maailmaan. Kaikenlainen yltäkylläisyys on luonnollinen ilmentymä, kun olette harmonisesti virittynyt Hengen ja jumalaisen suunnitelman kanssa, joka on kaikkien suurimmaksi hyväksi.

Kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuudessa on tietoinen tajunta ajasta. Aika on suhteessa tilaan ja etäisyyteen. Kun siirrytte neljännen ulottuvuuden kuudennelle ja seitsemännelle alitasolle, ajasta tulee "nestemäisempää" ja muokattavampaa. Kuten tiedätte, tunnette ajankulun kiihtyneen dramaattisesti muutamana viime vuotena. Tämä johtuu siitä, että Maa ja suuri osa ihmiskunnasta on siirtynyt neljännen ulottuvuuden korkeampiin taajuuksiin. Siksi myös tietoinen ajantajunne on nopeutunut. On tärkeämpää kuin koskaan, että opitte hiljentämään mielen ja keskittymään tietoisuuden hiljaiseen pisteeseen – nyt-hetkeen – kunnes siitä tulee syvään juurtunut tapa.

Sieluitsenne tyrkyttää nolla-aluetaukoa, itsetutkiskeluaikaa, valmisteluna jokaiseen korkeamman tietoisuuden uuteen tasoon. Se on suojakeino estämään teitä etenemästä liian nopeasti tai pinnallisesti. Sielulaajentumisessa on rytmi: oppimisen, kasvamisen ja integroimisen aika, jota seuraa yksinäisyyden ja itsetutkiskelun aika ja sitten kasvun, laajentumisen ja suuremman toiminnan vaihe tai jakso. Kierto toistuu uudestaan ja uudestaan, kun kuljette kapeaa ja jyrkkää ylösnousemuspolkua korkeampiin valomaailmoihin.

Fyysisen astianne kirkkauden määrää integroimanne energiataso. Aura koostuu taajuusmalleista, joita huokuu eetteriastiasta, värähtelynopeudestanne tai energiapuumerkistänne ja säteilemienne värien selkeydestä ja puhtaudesta. Pääkeskus on jumalaisen tarkoituksen vartija. Olette planetaarinen valonkantaja. Korkeampien maailmojen olennot ovat taivaallisia valonkantajia.

Puheessa on voimaa ja hiljaisuudessa on voimaa. Pyhät äänet koostuvat korkeamman taajuuden sanoista, jotka sanotaan voiman kera – positiivisen ja dynaamisen aikomuksen kera. Teidän täytyy kehittää taito tulkita oikein paljastettuja korkeampia totuuksia ja sitten muodostaa aikomuksenne ilmentää tämä uusi viisaus mahdollisimman tehokkaasti. Kutsukaa pyhää tahdonvoimaanne tuomaan paljastuksen aineelliseksi ilmentymäksi. Mestarin jumalaisen tahdon suunnitelma on tallennettuna yhteen kundaliinisiemenatomeistanne juurichakrassa. Ette voi päästä käsiksi tähän pyhään lahjaan, ennen kuin olette harmonisoineet tai tasapainottaneet neljännen ulottuvuuden taajuusmallit, palauttamalla sopivaksi neljännen ulottuvuuden ympäristönne valo- ja varjoasteikon, jota kutsutaan kaksinaisuudeksi.

Periaatteessa kaksinaisuus on laajentumisjärjestelmä. Se on Hengen ja aineen yhteensulattamista korkeimmaksi muodokseen (sielun täyttämä persoonallisuus), kunnes siitä tulee kehittyneen tietoisuuden yksi yksikkö. Voidaksenne kehittyä tai ylösnousta tietoisuuden korkeammille taajuustasoille, teidän täytyy olla ja toimia keskittyneenä valo- ja varjopolulla, kun kuljette kaksinaisuusmaailmoissa. Teidän täytyy päästä käsiksi toivon, inspiraation ja intuition siemenatomeihin, jotka on tallennettu pyhään mieleenne ja pyhään sydämeenne. Kun poistatte negatiivisuussumun eetterikehostanne, pyhästä mielestänne ja pyhästä sydämestänne, nämä kallisarvoiset siemenatomit alkavat vähitellen sykkiä ja vapauttaa niihin tallennettua voimakasta, kosmista tietoa, viisautta ja ominaisuuksia. Teidän täytyy pyrkiä irrottamaan itsenne aineellisen maailman loistosta ja aineen hallitsevista ja tasapainottomista voimista.

Opitte keräämään henkisiä voimianne pysymällä vakaasti valossa. Itsemestari oppii keskittymään jännitepisteen (aikomus) luomiseen, ja luovaa mielikuvitustaan käyttämällä hän kylvää tietyn hankkeen luomissiemeniä. Keskittäkää mielenne korkeampaan mentaalitietoisuuteenne ja pitäkää sitten sitä jännitetilassa, tuoden samalla aktivoituja, timantinkovia Luojavalohiukkasia pyhän sydämenne varastosta. Olette sitten valmis hengittämään itseluotua energialampea henkilökohtaiseen elämänkukka/Luojapyöräänne ja syynmaailmaan tietoisen aikomuksenne ja pyhän hengityksenne kautta.

Urheat ystävät, ottakaa ahkerasti tavaksi keskittyä siihen, mikä on oikein jokapäiväisessä elämässänne ja henkilökohtaisessa maailmassanne, ja kuvitelkaa itsenne sellaisena, miksi haluatte tulla. Olemme korostanet, että teidän täytyy olla tuomitsematta, ja tähän sisältyy Itsensä tuomitseminen. Muistakaa, että teillä on nyt pääsy kaikkiin valon/elämän Luojahiukkasiin, joita voitte vetää pyhään sydämeenne. Pitäkää aina mielessä, että nämä timantinkovat luojahiukkaset voidaan aktivoida vain puhtaalla ja rakastavalla aikomuksellanne.

Monet teistä ovat aloittaneet todellisen tehtävänsä tai ovat valmiita ryhtymään siihen, mitä se ikinä onkin. Muistakaa, että perimmäinen tavoite on tulla rakkauden/valon välittäjäksi. Teidän täytyy elää oma totuutenne, kun opitte kulkemaan korkeampaa polkua, jotta voitte lennättää visiotanne. Teidän täytyy vaatia ja tunnustaa olemuksenne joka osa, kun pyritte harmoniaan ja yhtenäiseen tietoisuuteen.

Rakkaat ystävät, kun epäilette tai tarvitsette inspiraatiota tai vahvuutta, tulkaa valopyramidiinne ja annamme teille rohkeutta sekä kohotamme ja inspiroimme teitä. Kun teistä tuntuu yksinäiseltä tai rakkaudettomalta, siirtykää pyhään sydänkeskukseenne ja odotamme siellä täyttääksemme teidät Äiti/Isä Jumalamme säteilevällä rakkaudella.

Olen arkkienkeli Mikael.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.